Avís Legal i Política de Privacitat

IDENTIFICACIÓ

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, MIRÓ ASSESSORS GESTORIA ADMINISTRATIVA, S.L.P. (MIRÓ ASSESSORS), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web https://www.miroassessors.com.

Denominació: MIRÓ ASSESSORS GESTORIA ADMINISTRATIVA, S.L.P.

Domicili: CR ANSELM CLAVE, 65 – 4ª planta 08402 GRANOLLERS (Barcelona)

Telèfon: 93 870 60 02

Email: info@miroassessors.com

CIF: B66271800

Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona Tom 44289, Foli 191, Full B451838

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a MIRÓ ASSESSORS i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de MIRÓ ASSESSORS. L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de MIRÓ ASSESSORS, tret que s’estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

MIRÓ ASSESSORS, no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal. MIRÓ ASSESSORS no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per a evitar-los.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb les següents finalitats:

  • Informar-lo sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti.
  • Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.

A través de l’emplenament de formularis de contacte de la Web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a MIRÓ ASSESSORS, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas MIRÓ ASSESSORS utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les anteriorment esmentades, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

La base legal per al tractament de les dades de contacte obtinguts a través de la present pàgina web amb les finalitats a dalt indicades serà el consentiment exprés prestat pel propi interessat. Així mateix, quan l’usuari sol·liciti els nostres serveis, la base legal del tractament serà el compliment d’un contracte del qual l’interessat és part. Les dades personals de contacte facilitats mitjançant la present pàgina web es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. En relació a les dades tractades per a la prestació dels nostres serveis, aquests seran conservats mentre sigui necessari per a aconseguir aquesta fi i puguin derivar-se responsabilitats del seu tractament.

No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar mitjançant escrit acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com limitar o oposar-se al seu tractament o exercir el dret a la portabilitat d’aquests.

També l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

MIRÓ ASSESSORS recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per a fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per MIRÓ ASSESSORS, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

Aviso Legal y Política de Privacidad

IDENTIFICACIÓN

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, MIRÓ ASSESSORS GESTORIA ADMINISTRATIVA, S.L.P. (MIRÓ ASSESSORS), le informa que los datos aquí consignados corresponden a la entidad titular del sitio web https://www.miroassessors.com.

Denominación: MIRÓ ASSESSORS GESTORIA ADMINISTRATIVA, S.L.P.

Domicilio: CL ANSELM CLAVE, 65 – 4 planta 08402 GRANOLLERS (Barcelona)

Teléfono: 938706002

Email: info@miroassessors.com

CIF: B66271800

Inscripción registral: Registro Mercantil de Barcelona Tomo 44289, Folio 191, Hoja B451838

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la totalidad de elementos contenidos en esta Web, incluidas las marcas comerciales, formatos, diseños gráficos, textos, imágenes y documentos, pertenecen a MIRÓ ASSESSORS y se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio Web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso expreso y por escrito de MIRÓ ASSESSORS.

El acceso al sitio web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión de dichos derechos por parte de MIRÓ ASSESSORS, salvo que se establezca expresamente lo contrario.

CONDICIONES DE USO

El acceso a este sitio Web implica la aceptación de estas condiciones de uso sin reservas que regulan el acceso y la utilización del mismo con el fin de poner a disposición de los usuarios información sobre nuestros servicios.

Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio Web para su utilización con fines comerciales o para su distribución, transformación o comunicación.

MIRÓ ASSESSORS, no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o uso de la información.

Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

El usuario se obliga a no utilizar la información que se publica en esta Web con fines o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar o inutilizar la información y a no realizar cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido de este Aviso Legal. MIRÓ ASSESSORS no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a este sitio Web, aunque pondrá sus mayores esfuerzos para evitarlos.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y su normativa de desarrollo, se le informa que los datos personales proporcionados por usted serán tratados con las siguientes finalidades:

  • Informarle acerca de nuestros productos y servicios, cuando así lo solicite.
  • Dar contestación y gestionar sus consultas, comentarios y sugerencias, en su caso.

A través de la cumplimentación de formularios de contacto de la Web o mediante el envío de correos electrónicos o cualquier otro tipo de solicitud de información remitida a MIRÓ ASSESSORS, el interesado presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales.

En ningún caso MIRÓ ASSESSORS utilizará los datos personales de los interesados para fines distintos de los anteriormente mencionados, ni los comunicará a terceros sin el consentimiento previo y expreso del afectado, y se compromete a guardar el debido secreto profesional y a establecer las medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la información conforme a los requerimientos que establece el mencionado Reglamento.

La base legal para el tratamiento de los datos de contacto obtenidos a través de la presente página web con los fines arriba indicados será el consentimiento expreso prestado por el propio interesado. Asimismo, cuando el usuario solicite nuestros servicios, la base legal del tratamiento será el cumplimiento de un contrato del que el interesado es parte. Los datos personales de contacto facilitados mediante la presente página web se conservarán en nuestros registros durante un periodo de tres años. En relación a los datos tratados para la prestación de nuestros servicios, éstos serán conservados mientras sea necesario para alcanzar dicho fin y puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento.

No obstante, en cualquier momento usted puede solicitar mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, el acceso a sus datos personales y su rectificación o supresión. Así como limitar u oponerse a su tratamiento o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos.

También le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de sus datos no se están respetando sus derechos.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE MENORES

Quien facilita los datos a través de los formularios de esta Web y acepta su tratamiento declara formalmente ser mayor de 14 años.

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de 14 años de edad.

MIRÓ ASSESSORS recuerda a las personas mayores de edad que tengan a su cargo menores, que será de su exclusiva responsabilidad si algún menor incorpora sus datos para solicitar algún producto.

También les informa que existen programas informáticos para acotar la navegación mediante el filtro o bloqueo a determinados contenidos.

ENLACES A OTRAS WEBS

Los enlaces (links) que puede encontrar en esta Web son un servicio a los usuarios. Estas páginas no son operadas ni controladas por MIRÓ ASSESSORS, por ello, no se hace responsable de los contenidos de esos sitios Web ni están cubiertas por el presente Aviso Legal. Si accede a estas páginas Webs deberá tener en cuenta que sus políticas de privacidad pueden ser diferentes a la nuestra.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL

El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente que le es de aplicación.

Para la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia de lo dispuesto en las presentes disposiciones y sobre su interpretación, aplicación y cumplimiento, el usuario, en virtud de la aceptación de las condiciones recogidas en este Aviso legal, renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

En cualquier caso, dentro de la jurisdicción española, si la legislación permitiese someterse a un fuero en concreto, el usuario renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle y se somete voluntariamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de BARCELONA.